Machine park

Turning CNC: Ø x L 310 x 520
Milling CNC: X x Y x Z 800 x 410 x 510
Drilling CNC: Ø x H 20 x 70
Tube Bending : Ø x L 50×4000
Conventional turning: Ø x L 320 x 750
Conventional milling: L x B x H 250 x 320 x 300
Drilling: Ø x H 30 x 120
Grinding between centers: Ø x L 100 x 500
Internal grinding: Ømin.÷ Ømax. x L 10 ÷ 80 x 100
Plane grinding: L x B 200 x 400
Cutting: B x H 220 x 120
Sanding Belt: L x B 300 x 300
Finishing Vibration: Ø x L 120 x 600

k

© 2020 Privacy policy